Skip to main content

ND Labor Voting Records

Social share icons

The North Dakota AFL-CIO closely watches state and federal legislation that will impact the working people of North Dakota. This includes keeping track of how elected officials vote on working peoples issues and compiling that information into a voting record. Labor voting records can help guide union support or opposition to an elected leaders re-election as well as help working people keep their elected officials accountable to their constituents.

AFL-CIO Lifetime Senate Voting Record
Senator Kevin Cramer - 20%
Senator John Hoeven - 16%
Congressman Kelly Armstrong - 15%

2019 North Dakota AFL-CIO Senate Voting Record
Bills
Score10401193152123032336235740014012
Howard C. Anderson, Jr.0%WWWWWWWA
JoNell A. Bakke86%WRRRRRRD
Brad Bekkedahl29%WWWRWRWO
Randy Burckhard14%WWWWWRWP
David A. Clemens14%WWWWWRWT
Dwight Cook14%WWWWWRWE
Kyle Davison43%WWWRWRRD
Dick Dever14%WWWWWRW
Jim Dotzenrod86%WRRRRRRV
Michael Dwyer20%AWAWWRWO
Jay Elkin29%WWWWWRRI
Robert Erbele14%WWWWWRWC
Robert O. Fors29%WWWWWRRE
John Grabinger86%WRRRRRR
Joan Heckaman86%WRRRRRRV
Kathy Hogan86%WRRRRRRO
David Hogue14%WWWWWRWT
Ray Holmberg17%WWWRWAWE
Jordan Kannianen0%WWWWWWW
Jerry Klein14%WWWWWRW
Karen K. Krebsbach29%WWWRWRW
Curt Kreun29%WWWRWRW
Oley Larsen0%WWWWWWW
Diane Larson14%WWWWWRW
Gary A. Lee14%WWWWWRW
Judy Lee29%WWWRWRW
Randy D. Lemm0%WWW
Larry Luick29%WRWWWRW
Richard Marcellais86%WRRRRRR
Tim Mathern86%WRRRRRR
Scott Meyer29%WWWRWRW
Janne Myrdal14%WWWWWRW
Erin Oban86%WRRRRRR
Dave Oehlke29%WWWRWRW
Arne Osland33%AWWR
Dale Patten0%WWWWWWW
Merrill Piepkorn86%WRRRRRR
Nicole Poolman29%WWWWWRR
Larry J. Robinson86%WRRRRRR
Jim P. Roers0%WWWWAAW
Kristin Roers29%WWWRWRW
David S. Rust14%WWWWWRW
Donald Schaible14%WWWWWRW
Ronald Sorvaag29%WWWRWRW
Jessica Unruh29%WWWWWRR
Shawn Vedaa14%WWWWWRW
Terry M. Wanzek14%WWWWWRA
Rich Wardner14%WWWWWRW
KEY:WWrongRRightAAbsent
NOTE - Sen. Arne Osland resigned March 18, 2019 and Sen. Randy Lemm replaced him March 27, 2019
2019 ND AFL-CIO House Voting Record
Bills
Score1040106311931217144914561463150915212357303740014012
Mary Adams92%WRRRRRRRRRRRR
Bert Anderson8%WWWRWWWAWWWWW
Dick Anderson25%WWRAWWWWWRRWW
Pamela Anderson92%WRRRRRRRRRRRR
Thomas Beadle38%WRWRWWRWWWRRW
Rick Becker15%RRWWWWWWWWWWW
Larry Bellew15%RWWWWWWWRWWWW
Jake G. Blum23%WRWRWWRWWWWWW
Tracy Boe83%WRRRWRARRRRRR
Glenn Bosch31%WRWRWWRWWWWRW
Josh Boschee92%WRRRRRRRRRRRR
Mike Brandenburg8%WWWRWWWWWWAWW
Ruth Buffalo100%ARRARRRRRARRR
Chuck Damschen8%WWWRWWWWWWWWW
Jeff Delzer15%RWWRWWWWWWWWW
Bill Devlin15%RWWRWWWWWWWWW
Gretchen Dobervich92%WRRRRRRRRRRRR
Jason Dockter0%WWWWWWWWWWAWW
Matt Eidson100%RRRRRRRRRRRRR
Sebastian Ertelt38%RRWWWWRWRWWRW
Clayton Fegley33%WRWAWRWWWWRRW
Jay Fisher8%WWWRWWWWWWWWW
Jim Grueneich15%WRWRWWWWWWWWW
Ron Guggisberg100%RRRRRRRRRRRRR
Laurie Beth Hager92%WRRRRRRRRRRRR
Karla Rose Hanson92%WRRRRRRRRRRRR
Patrick Hatlestad8%WWWRWWWWWWWWW
Craig Headland8%WWWRWWWWWWWWW
Pat D. Heinert8%WWWRWWWWWWWWW
Richard G. Holman85%WRRRRRRRWRRRR
Jeff A. Hoverson25%RRWWWRWWWWWWA
Michael Howe23%WWWRWWWWWRWRW
Craig Johnson8%WWWRWWWWWWWWW
Dennis Johnson15%WRWRWWWWWWWWW
Mary Johnson15%WWWRWWRWWWWWW
Daniel Johnston15%RRWWWWWWWWWWW
Terry B. Jones8%WRWWWWWWWWWWW
Tom Kading17%RRWWWWWWWAWWW
Karen Karls8%WWWRWWWWWWWWW
Jim Kasper25%WRWRWWWWWWAWR
George Keiser38%WWWRWWWWRRRRW
Keith Kempenich8%WWWRWWWWWAWWW
Dwight Kiefert29%RAARAAAAWWWWW
Ben Koppelman15%RRWWWWWWWWWWW
Kim Koppelman15%RWWRWWWWWWWWW
Lawrence R. Klemin15%WWWRWWWWWWRWW
Gary Kreidt15%WRWRWWWWWWWWW
Vernon Laning15%WWWRWWRWWWWWW
Mike Lefor8%WWWRWWWWWWWWW
Donald W. Longmuir15%WWRRWWWWWWWWW
Scott Louser15%RWWRWWWWWWWWW
Jeffery J. Margrum15%WRWWWWWRWWWWW
Andrew Marschall15%RRWWWWWWWWWWW
Bob Martinson15%WWWRWWWWWWWRW
Aaron McWilliams20%RRWWAAAWWWWWW
Lisa Meier23%WRWRWWWRWWWWW
Alisa Mitskog75%WWRRWRRRRARRR
Corey Mock85%WRRRWRRRRRRRR
David Monson8%WWWRWWWWWWWWW
Mike Nathe8%WWWRWWWWWWWWW
Jon O. Nelson8%WWWWWWWWWWWWR
Marvin E. Nelson100%RRRRRRRRRRARR
Emily O'brien25%AWWRAAAWAAAAA
Mark S. Owens9%WWWRWWWWWWAWA
Bob Paulson15%RRWWWWWWWWWWW
Gary Paur23%RRWRWWWWWWWWW
Chet Pollert8%WWWRWWWWWWWWW
Todd Porter15%WWWWWWRWWWWRW
Brandy Pyle15%WWWRWWWWWWWRW
David Richter8%WWWRWWWWWWWWW
Shannon Roers Jones23%WWWRWWWWWWRRW
Karen M. Rohr17%WRWRWWWWAWWWW
Dan Ruby8%RWWWWWWWWWWWW
Matthew Ruby10%WRWWAAAWWWWWW
Mark Sanford23%WRWRWWWWWWWRW
Bernie Satrom8%WWWRWWWWWWWWW
Mike Schatz11%WRWWAAAWAWWWW
Austen Schauer23%WWWWWWWWWRWRR
Jim Schmidt15%WRRWWWWWWWWWW
Mary Schneider92%WRRRRRRRRRRRR
Randy A. Schobinger23%RWWRWWWWWWWWR
Cynthia Schreiber-Beck23%WWRRWWWWWRWWW
Luke Simons15%RRWWWWWWWWWWW
Kathy Skroch23%RRWWWWRWWWWWW
Vicky Steiner23%WRWWWWWWWWWRR
Michelle Strinden10%WWWRAAAWWWWWW
Nathan Toman23%RRWWWWWWWWWRW
Wayne A. Trottier15%WRWRWWWWWWWWW
Bill Tveit8%WWWRWWWWWWWWW
Steve Vetter38%WRWRWWRWWWWRR
Don Vigesaa8%WWWRWWWWWWWWW
Robin Weisz15%WRWRWWWWWWWWW
Greg Westlind15%WRWRWWWWWWWWW
Denton Zubke31%WRRRWWWWWWRWW
KEY:WWrongRRightAAbsent